2007-2008 ã Copyright Szefo. All Rights Reserved.
Witaj na mojej prywatnej stronie!

Szefo.e90.biz

 szefo
Strona G�ówna
       Od kilku lat specjalizuj� si� w kreacji internetowej. Buduj� profesjonalne platformy na potrzeby elektronicznego biznesu i elektronicznych serwisów informacyjnych Pomogam Twojej firmie wykreowa� pozytywny wizerunek w sieci i wypromuj� j� w Internecie. Posiadam doswiadczenie w tworzeniu zaawansowanych rozwi�za� internetowych pozwalaj�cych uzyska� korzy�ci biznesowe zarówno ma�ym, �rednim jak i du�ym firmom.

       Dzi�ki  do�wiadczeniu jestem w stanie pomóc we wszystkich etapach powstania witryny: od koncepcji i rejstracji domeny, przez identyfikacj� graficzn�, a� po skomplikowane systemy dzia�aj�ce po stronie serwera oraz promocj� i rozwój serwisu.

       Zajmuje si� zarówno ma�ymi stronami domowymi, firmowymi jak i du�ymi portalami.
       Nieograniczone mo�liwo�ci jakie rozwija Internet powoduj�  powstawanie coraz to nowszych rozwi�za� u�atwiaj�cych komunikacj�, które jednocze�nie narzucaj� konieczno�� kreowania wizerunku firmy w wirtualnym �wiecie.
Moja Galeria Foto
Wykonane prace, projekty, itp.